Laatste “Troefkaart” Recreatief fietspad!

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Haarlemmermeer

Referentie: SV EENH180320218 Laatste “Troefkaart” Recreatief fietspad Nieuwe Meer-Golfbaan

Geachte dames en heren van het College en de Gemeenteraad,

Het recreatieve fietspad,-/wandelroute Nieuwe Meer langs de golfbaan is een slepende kwestie voor buurtschap Nieuwe Meer en er wordt nog steeds niet goed omgegaan met informatievoorziening richting de bewoners, vandaar dat EEN Haarlemmermeer U enkele vragen wilt stellen:

In het geldende Bestemmingplan Nieuwemeer 2007 is al melding gemaakt op pagina 62 punt 14 bij de beantwoording van een vraag, door Dhr. Ooms als vertegenwoordiger van SRE.

Citaat “14. Fiets / wandelroute

De heer Bonnema vraagt of rekening is gehouden met de aanleg van fiets, wandel- of ruiterpaden. De heer Ooms antwoordt, dat op verzoek van de gemeente op de wal langs de A9 ruimte is gereserveerd voor de aanleg van een fietspad. SRE of de exploitant stelt (alleen) de ondergrond beschikbaar. In het erfpachtcontract met de exploitant is daartoe een clausule opgenomen. Zij stellen geen geld beschikbaar voor de aanleg van een fietspad. Het is aan de gemeente om te bepalen of de bestemming fietspad uitvoerbaar is.

De voorzitter zegt toe dat duidelijkheid zal worden gegeven over de positie van dit fietspad in het gemeentelijk fietspadenplan en dat ook met de provincie zal worden bezien welke mogelijkheden er zijn om tot uitvoering over te gaan.”

  • Voor de volledigheid treft u hieronder de beschrijving uit het aangehaalde Erfpachtcontract op 15-10-2010 tussen SRE, Golfclub the International op pagina 15 punt 6.3:
    “De erfpachter is verplicht te dulden dat de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen derde op de onroerende zaak een fietspad of voetpad aanlegt of laat aanleggen, schoonhoudt en onderhoudt en dat het fietspad of voetpad voor een ieder toegankelijk is. Bedoeld fietspad of voetpad zal worden aangelegd in de zogenaamde droge verbindingszone aan de zuidwestzijde van de onroerende zaak, tussen de Ringvaart en de aansluiting op de Oude Haagseweg en het viaduct over de A9. Het voor de aanleg bestemde tracé is indicatief aangegeven in paragraaf 4 sub 1 van het partijen bekende Bestemmingsplan Nieuwe Meer.”Alle partijen hebben ermee ingestemd en zijn op de hoogte van voorgenoemde afspraken naar zo blijkt, dit is uiteraard ook de basis geweest voor de voormalige Stichting Mainport & Groen om het geld beschikbaar te stellen.

Onze vragen zijn: 

  • Bent u op de hoogte van deze Erfpachtovereenkomst? EEN Haarlemmermeer wilt de officiële status weten van de erfpachtovereenkomst, met betrekking tot het ook Gemeentelijk gewenste recreatieve fiets-wandelpad langs de Golfbaan?
  • Refererend aan de afspraken weergegeven onder artikel 6.3 hebben wij de vraag: wanneer wordt er met de aanleg van het recreatieve fietspad begonnen, nu deze afspraken ook bij u bekend zijn?
  • Kunt u bevestigen dat met de huidige vernieuwing van het Bestemmingplan Nieuwemeer 2018, voorgaande afspraken geen geweld worden aangedaan?

 

Scroll naar top