Verbazing over geld voor oud-wethouders

Verbazing over geld voor oud-wethouders 31maart2016

HOOFDDORP – ,,Hoe kan ik inwoners uitleggen dat oud-wethouders een training krijgen om de juiste antwoorden te geven tijdens de raadsenquête over de verplaatsing van honkbalcomplex Pioniers?’’

Die vraag van Hans Spijker, raadslid voor Eén Haarlemmermeer, leeft bij meer leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. B en W hebben 40.000 euro uitgetrokken voor de begeleiding van ambtenaren en wethouders om de verhoren van de enquêtecommissie goed te doorstaan. Een deel van de gemeenteraad is het daar niet mee eens.

,,B en W hebben als werkgever een zorgplicht voor ambtenaren’’, zegt Nicole Mulder van GroenLinks. ,,Waar wij moeite mee hebben is dat personen die eerder hebben geweigerd mee te werken aan een onderzoek van de gemeenteraad nu gebruik kunnen maken van ondersteuning om de enquêtecommissie te woord te staan.’’

Vreemd, vindt ook Anneke van der Helm (CDVP): ,,Waarom zou je mensen begeleiden die eerder al zijn gehoord tijdens een onderzoek door de gemeenteraad.’’

De enquêtecommissie gaat dit voorjaar ambtenaren en wethouders, onder wie ook voormalie ambtenaren en wethouders, zowel in beslotenheid als in openbaarheid horen over de verplaatsing van het honkbalcomplex in Hoofddorp.

Daarbij werd het budget met ruim achtt ton overschreden en werd er 2,7 miljoen uit andere projecten gebruikt. Dat werd niet aan de gemeenteraad gemeld, terwijl dat wel had gemoeten. De enige vraag voor de enquêtecommissie is of de oud-wethouders Jeroen Nobel en Michel Bezuijen op eigen houtje handelden of dat zij het college van B en W op de hoogte hadden gesteld.

Juiste vragen

De gemeenteraad stelde naar die vraag al eerder een onderzoek in, maar daaraan wilden de twee oud-wethouders meewerken. Daarom komt er nu een raadsenquête waaraan medewerking verplicht is. Die enquête kost 100.000 euro, onder meer om de commissieleden de juiste vragen te laten stellen. B en W steken op hun beurt 40.000 euro in de begeleiding van ambtenaren en bestuurders om hen de juiste antwoorden te laten geven.

Volgens de burgemeester gaat het niet om een inhoudelijke voorbereiding op de verhoren, maar om begeleiding voor betrokkenen die daar behoefte aan hebben. B en W besloten dat op 15 maart al, maar het werd pas afgelopen dinsdag aan de gemeenteraad gemeld. Deze krant meldde dit zaterdag al.

Voor de begeleiding wordt een bureau ingehuurd. Als het om een huurauto was gegaan, was de keuze volgens Denise Abbas (D66) op een Porsche gevallen. ,,Had het geen Volkswagen kunnen zijn?’’ De burgemeester stelde dat het bureau is geselecteerd omdat het elders in het land al ervaring heeft opgedaan met raadsenquêtes.

Rinus Beusenberg (SRH) wilde met een motie de 40.000 euro blokkeren. ,,Om waarheid te spreken heb je geen odnersteuning nodig.’’ De inzet van het geld is echter een bevoegdheid van B en W.

HOOFDDORP – De raadsenquête naar de verplaatsing van het honkbalcomplex in Hoofddorp kost geen 100.000 maar 140.000 euro. 25maart 2016

B en W geven ambtenaren ondersteuning voor verhorenD
e enquêtecommissie van de gemeenteraad heeft maximaal 100.000 euro nodig. Daar komt nog eens 40.000 euro bovenop die B en W besteden aan de ondersteuning van (oud)medewerkers en (oud)wethouders om gesprekken te voeren en te worden verhoord door de enqêtecommissie. B en W hebben dat 15 maart besloten.

De enqêtecommissie heeft het budget van een ton onder andere nodig om zich voor te bereiden op de gesprekken en de verhoren.

Voorzitter Henk Kuipers zei daarover tegen de gemeenteraad: ,,We hebben tegen onszelf gezegd ‘hoe gaan we ervoor zorgen dat wij, als politici die graag het woord voeren en altijd erg overtuigd zijn van het eigen gelijk, open en waardevrij antwoorden krijgen op waaromvragen?’ Vragen waarop we hopelijk – ik zeg het maar even voorzichtig – ook wethouders, die verbaal buitengewoon vaardig zijn, er toe kunnen brengen om het antwoord te geven dat wij zoeken. Dus we gaan ons laten trainen door een voormalig politie-inspecteur.’’

Speciale opdracht

Die inspecteur heeft een speciale opdracht gekregen, aldus Kuipers. Politiemensen zijn ,,mensen die altijd heel erg op feiten uit zijn, maar we hebben gezegd, ‘het gaat ons heel erg om de waaromvraag’. Wij vinden het belangrijk om budget uit te trekken om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen.’’

Voor de raadsenquête worden dus de commissieleden getraind om vragen te stellen en worden (oud)ambtenaren en (oud)wethouders voorbereid om antwoorden te geven.

De raadsenquête draait maar om één vraag. Bij het verplaatsen van het honkbalclub Pioniers werd het budget in 2012 en 2013 ruim acht ton overschreden en er werd geld van andere projecten gebruikt. De gemeenteraad werd daar niet over geïnformeerd. De vraag is of de twee verantwoordelijke wethouders het college van B en W wel op de hoogte hebben gesteld.

De enquêtecommissie gaat ambtenaren en wethouders besloten maar ook in het openbaar verhoren.

Honkbalstadion Pioniers: Iedereen kan openbaar worden verhoord 25feb2016

HOOFDDORP – De burgemeester en alle huidige en voormalige wethouders en ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer komen in aanmerking voor een openbaar verhoor onder ede bij de raadsenquête rond het honkbalstadion van Pioniers.
Daarbij staan waarom-vragen centraal ,,want daar zijn geen feiten over bekend’’, zegt voorzitter Henk Kuipers van de enquêtecommissie die de gemeenteraad heeft ingesteld.

,,Waarom werd er na het eerste bidbook om MLB-wedstrijden naar Hoofddorp te halen een tweede gemaakt. Waarom werd de grondprijs voor sportcomplexen verlaagd. Waarom werd de aannemer die het honkbal complex ging aanleggen sponsor van honkbalclub Pioniers. Waarom werden budgetoverschrijdingen niet aan de gemeenteraad gemeld. Waarom werden vragen van raadsleden wel, niet of gedeeltelijk beantwoord. Daar willen we antwoorden op.’’

Boven water

Bij de verplaatsing van het honkbalcomplex van Pioniers werd het budget overschreden en geld uit andere projecten gebruikt, bleek eind 2014. De verantwoordelijke wethouders meldden dat niet aan de gemeenteraad en dat hadden ze wel moeten doen. Uit eerdere onderzoeken zijn niet alle antwoorden boven water gekomen. Daarom wordt nu een raadsenquête gehouden.Gemeenteraad betaalt 100.000 euro voor één antwoord
De gemeenteraad van Haarlemmermeer besluit donderdagavond om 100.000 euro neer te tellen voor het beantwoorden van één vraag.
Die enquête kost 100.000 euro. Dat vindt de raad wel heel veel geld. Dat komt volgens Kuipers omdat alle openbare verhoren onder ede buiten het raadhuis worden gehouden, via internet zijn te volgen, het ondersteunende bureau 50.000 euro kost en de enquêtecommissie zich laat trainen. ,,We gaan praten met (oud)wethouders die verbaal vaardig zijn, daarop bereiden we ons voor.’’

Kluitje

Die voorbereiding is ook met niet-openbare informatieve gesprekken. ,,Hoe werkt het als de grondprijs van een sportcomplex omlaag gaat. Soms krijg je in beslotenheid meer informatie over hoe zoiets werkt. Die hebben we tijdens openbare verhoren nodig om ons niet met een kluitje in het riet te laten sturen’’, aldus Kuipers.

Voor de ondersteuning door een bureau heeft de commissie vier offertes gevraagd. Alle bureaus kwamen op ongeveer 50.000 euro uit. De overige kosten zijn voor ondersteuning en het huren van locaties. De suggestie van Arjo van Bezooijen (Christenunie-SGP) om geen horeca maar een goedkoper buurthuis af te huren neemt Kuipers mee.

HOOFDDORP – Wethouders en oud-wethouders, topambtenaren en oud-topambtenaren worden betrokken bij de enquête die de gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt naar wat er mis ging bij de verplaatsing van honkbalclub Pioniers in Hoofddorp. 22 februari 2016
,,De vraag is hoe bestuurders en ambtelijke top tot een aantal keuzes is gekomen. Daarbij zal ook aan de orde komen of de ambtelijke en politieke cultuur een rol heeft gespeeld in de keuzes die gemaakt zijn’’, aldus de onderzoeksopdracht die de gemeenteraad volgende week gaat vaststellen.

De commissie van de raadsenquête gaat alle eerder gehouden onderzoeken gebruiken, dus er wordt geen dubbel werk verricht. Gekeken wordt naar ’witte vlekken’ in het geheel: welke informatie ontbreekt nog. Om die te vergaren worden informerende informatieve gesprekken gevoerd. ,,Eveneens zal dit plaats kunnen vinden door openbare verhoren.’’

Een raadsenquête, wat is er precies aan de hand?
Er komt een raadsenquête naar het dossier Verplaatsing Pioniers/MLB. Dat heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer besloten. Dat betekent niet dat er vandaag al mee wordt begonnen. Eerst moet worden bepaald welke vragen aan wie moeten worden gesteld. Daar gaat een commissie van raadsleden zich over buigen. Maar waar gaat het eigenlijk over?

Lees verder…
Het honkbalcomplex van vereniging Pioniers is verplaatst van sportcomplex Toolenburg naar de huidige locatie bij Hoofddorp-Floriande. Eind 2014 bleek dat er binnen dat project dingen ernstig verkeerd zijn gegaan. Er bleek een budgetoverschrijding van ruim acht ton en er was geld uit een ander project gebruikt zonder dat aan de gemeenteraad te melden.

Wethouders

B en W stelden een onderzoek in waaruit bleek dat alleen de bij de zaak betrokken wethouders hiervan op de hoogte waren, met name Jeroen Nobel en Michel Bezuijen. De beide oud-wethouders (thans burgemeester in respectievelijk Aalsmeer en Rijswijk) werkten aan dit onderzoek mee, maar beklaagden zich over het ontbreken van een mogelijkheid tot wederhoor. Volgens Nobel wist het hele college van B en W van deze zaak.

‘Oud-wethouder Bezuijen wil niet nog een keer veroordeeld worden’
Oud-wethouder Michel Bezuijen wilde niet meewerken aan een onderzoek naar de verplaatsing van honkbalpark Pioniers omdat hij niet nog een keer veroordeeld wil worden.
Aan een volgend onderzoek, van de gemeenteraad, wilden de oud-wethouders en een vertrokken topambtenaar niet meewerken gezien de ervaringen bij het eerste onderzoek. Dit raadsonderzoek heeft niet de onderste steen boven gebracht juist omdat de oud-wethouders en de topambtenaar niet meewerkten.

Daarom besloot de gemeenteraad een raadsenquête te houden, het zwaarste middel dat een gemeenteraad kan inzetten. Wie voor die enquête wordt benaderd, is verplicht medewerking te verlenen. Er kunnen, net als bij een parlementaire enquête, openbare verhoren onder ede worden gehouden.

Daaruit zal moeten blijken wie er allemaal op de hoogte waren van de budgetoverschrijding en het geschuif met projectgelden. Ook zal zo kunnen blijken of het waar is dat de ambtelijke top en de wethouders geen ruimte boden aan tegenspraak en gewoon hun eigen wil tot wet maakten.

Scroll naar top