Partijprogramma - Onze Visie

Is het uw wens om:

 • Mee te denken met het lokale bestuur?
 • De lokale economie te verbeteren?
 • In een gezonde omgeving te leven?
 • Goed wonen?
 • Schiphol niet laten groeien?
Dan is EEN Haarlemmermeer uw lokale politieke partij

EEN Haarlemmermeer is een lokale politieke partij, maar wel anders. Ons uitgangspunt is: luisteren naar iedereen en zoveel mogelijk samenwerken. Een goede omgeving voor inwoners en ondernemers staat centraal. Dan zijn duidelijke doelen nodig!

Onze vier hoofdpunten zijn gebaseerd op vele gesprekken met bewoners, ondernemers en andere partijen in Haarlemmermeer in de afgelopen jaren.

Onze vier hoofdpunten:

1. MEEDENKEN & MEEDOEN:

Bewoners en ondernemers denken en doen mee met de gemeente. Samenwerken is de sleutel tot succes

2. Wonen

Pak woningnood breed en slim aan. Zorg (eerst) voor eigen bewoners

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan afvalscheiding en energie. Duurzaamheid is ook: zuinig zijn op je omgeving

4. Schiphol

Geen verdere uitbreiding.  Erken problemen,  onderzoek oplossingen en doe er iets aan.

 

Algemene visie:

MEEDENKEN & MEEDOEN:

Bewoners en ondernemers denken en doen mee met de gemeente. Samenwerken is de sleutel tot succes.

 • Meedenken en meedoen: op tijd, met de juiste informatie, klare taal en duidelijke afspraken.
 • Dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen: hun kennis, ervaring en inzichten maken het verschil.
 • Nodig bewoners uit tot initiatieven.
 • Het motto van EEN Haarlemmermeer is: “Samenwerking is de sleutel tot succes”.
 • Nieuwe vormen van (democratische) samenwerking tussen bewoners en gemeente zijn nodig, zodat bewoners zeggenschap kunnen krijgen.
 • Doe alles inclusief: iedereen telt mee!

Pak woningnood breed en slim aan. Zorg voor eigen bewoners.

 • Oplossingen buiten standaard kaders zijn nodig.
 • Bijvoorbeeld: Tiny Houses (snel bouw) en ombouw van lege kantoren naar woningen.
 • Maar ook: wees uitnodigend voor nieuwe wooninitiatieven op eigen grond.
 • Voorrang voor inwoners van Haarlemmermeer bij gelijke wachttijden  (sociale huurwoningen).
 • Zorg voor kortere wachttijden en betaalbare woningen voor starters, doorstromers en mensen die willen doorstromen “van groot naar beter”. Zorg dan wel voor een betaalbare overstap.
 • Sta als gemeente voor belangen van eigen inwoners bij huisvesting. Ook in de Metropoolregio

Duurzaamheid is meer dan afvalscheiding en energie. Duurzaamheid is ook: zuinig zijn op je omgeving.

 • Een groene omgeving is goed voor het klimaat en goed voor de gezondheid.
 • Groen gebied wijkt nu voor woningbouw. Dus juist daar: groene wijken en natuur!
 • Haagse “van-het-gas-af” woningplannen?  Volg ze kritisch en kies straks de beste opties. Bewoners betalen het meest voor gas en stroom – maar gebruiken het minst.
 • Stimuleer bedrijven om zonnepanelen te gebruiken. Zonnepanelen horen niet op de grond!
 • Een transformatorstation hoort op een bedrijventerrein en niet bij school, sportplaats of woningen.
 • Windmolens? Niet in Haarlemmermeer. Er zijn betere oplossingen waar de omgeving minder last van heeft.
 • Stimuleer en ondersteun initiatieven vanuit zelfstandigen en MKB voor nieuwe vormen van energiebesparing en –opwekking.
 • Water:  verzilting, bodemdaling en overstromingen zijn de nieuwe uitdagingen voor onze polder. Werk aan oplossingen hiervoor.

Geen verdere uitbreiding. Erken problemen, onderzoek oplossingen en doe er iets aan

 • Geen verdere uitbreiding. Meer vluchten? Die vertrekken van andere luchthavens uit Nederland.
 • Onderzoek alternatieven: treinverbindingen voor korte afstanden en Schiphol-in-zee.
 • (Grond)geluid, ultra-fijnstof en kerosinedamp: erken problemen en doe er iets aan.
 • Vluchten in de randen van de nacht zorgen voor slaapstoornissen. Beperk deze vluchten.
 • Zorg voor een groene woonomgeving voor omwonenden en laat Schiphol een goede buur zijn.
 • Werk gaat boven uitkering.
 • Omscholing en herscholing naar werk waar vraag naar is.
 • Zorg dat er in ondernemingen meer plek komt voor oudere werknemers.
 • Er is verborgen armoede, onderzoek de oorzaken en pak dit aan.
 • Bij nieuwe aanbestedingen krijgen ondernemers binnen de gemeente kansen.
 • Geef ondernemers en zelfstandigen meer ruimte voor lokale, duurzame initiatieven.  Zij zijn net als bewoners een partner bij het maken van de Omgevings-/gebiedsvisie en Omgevingsplannen.
 • Minder regels en administratieve lasten voor ondernemers.
 • Voor behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen en dorpen zijn investeringen noodzakelijk.

Meer voorzorg (preventie)

 • De zorg wordt steeds duurder. Investeer in voorzorg (preventie) want voorkomen is beter en goedkoper dan genezen.
 • Bewegen is gezond. Zorg dat iedereen, ook mensen met ziekte en beperkingen  kan blijven bewegen. In een groene omgeving ga je makkelijker de deur uit. Wie de deur uitgaat, ontmoet mensen. Zo houd je vitale en gezonde bewoners en werknemers en voorkom je eenzaamheid.
 • Vergrijzing: ook Haarlemmermeer vergrijst. Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Dat maakt goede thuiszorg  ingewikkelder en goed overleg tussen hulpverleners en ouderen broodnodig.
 • Eenzaamheid:  meer ouderen betekent ook meer eenzame ouderen. Een actieplan voor snellere signalering samen met buurthuizen en dorps- en wijkraden kan helpen.
 • Ouderen weten zelf heel goed wat nodig is. Betrek ze bij de plannen!

Kunst en Cultuur, in welke vorm dan ook vormen de spiegel van de maatschappij en helpen ons het dagelijks leven te relativeren en te begrijpen.  

Wij vinden dat kunstonderwijs beschikbaar moet zijn voor elke leerling, op welk onderwijsniveau dan ook.
Kunstonderwijs is er niet alleen om kunst te zien en te beleven maar het draagt ook bij aan leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Naast kunstonderwijs op school vinden wij het belangrijk dat er goede mogelijkheden zijn voor alle kinderen en jongeren om zich ook buiten school verder te kunnen ontwikkelen. Haarlemmermeer mag trots zijn, want er is veel kunstzinnig talent in de Gemeente!

Kunst en Cultuur moeten inhoudelijk en voor wat betreft voorzieningen, voor alle inwoners goed en toegankelijk bereikbaar zijn. Ook als inwoners die beperkter zijn.
Samenwerking tussen cultuur en sport, zorg en welzijn is hiervoor van essentieel belang

 • Sport voor jongeren vanaf 12 jaar moet betaalbaar zijn voor iedereen.  De Stichting Leergeld is er al, maar er zijn meer groepen die ondersteuning nodig hebben zodat hun kinderen kunnen sporten en muziekles nemen.
 • Stimuleer jongeren hun talenten te gebruiken en zich blijven te ontwikkelen. Luister naar hun ideeën.  Zij zijn de toekomst.
 • Stimuleer samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen.
 • Zorg voor concrete loopbaan oriëntatie en begeleiding, beginnend in het voortgezet onderwijs. Met aandacht voor doorstroming en voor beroepsonderwijs.
 • Goede begeleiding van jongeren stopt niet bij hun 18e jaar.
 • Openbaar vervoer moet beter. Voor de kleine kernen en voor belangrijke centrale punten.  Dit moet hoog op de agenda van de regionale overleggen (Vervoerregio) komen.
 • Openbaar vervoer is niet alleen voor woon-werkverkeer, maar ook een voorwaarde om zelfstandig te blijven wonen en niet te vereenzamen.
 • Goed openbaar vervoer ook in de kleine kernen vraagt om investeringen.
 • Zoek naar innovatieve oplossingen en maak experimenten mogelijk!
 • Veiligheid is kunnen gaan en staan waar je wilt. Zorg voor meer personeel bij Handhaving zodat ze 24 uur per dag zichtbaar op straat zijn in alle dorpen en wijken.

Wonen

 • Woningnood moet worden bestreden maar niet ten koste van het dorpse karakter: geen grootstedelijke hoogbouw (enorme flats) in kleine kernen/dorpen.
 • Er kunnen huizen in buitengebieden worden gebouwd, maar zorg dan voor groene wijken en voor natuur.
 • Iedereen moet kunnen wonen in een huis op basis van inkomen, minimaal 30% van alle nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn. Het is niet nodig om alleen maar elitair te wonen in Haarlemmermeer.
 • Inwoners van Haarlemmermeer moeten voorrang hebben bij het toewijzen van sociale huurwoningen. De gemeente moet open staan voor de belangen van eigen inwoners en geen overloop worden voor inwoners uit de hele Metropoolregio Amsterdam.
 • Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) hebben  dezelfde kansen als iedereen die op een wachtlijst staan met uitzondering van noodgevallen.
 • De gemeente mag korting geven op de grondprijs te bevordering van het bouwen van starterswoningen, mits het prijsvoordeel alleen positief uitvalt voor de komende bewoners.
 • Duurzaam is niet altijd goedkoper. Om mooie plannen te financieren moet de gemeente dan wel eens kiezen  voor hogere belastingen of lagers subsidies.
 • De gemeente moet de welstandsregels voor bouwen en verbouwen afschaffen. Voorwaarde is dan wel dat er goed overleg is met de buren of buurt (burenakkoord) en dat iedereen een zorgplicht heeft voor de fysieke leefomgeving (invoering Omgevingswet).
 • Bij woningbouw kan niet alleen de inspraak van omwonenden leidend zijn, er moeten altijd meer belangen afgewogen worden. Maar er moet wel serieus rekening gehouden worden met de (privaatrechtelijke) belangen van omwonenden.
 • Indien het rijk ons in de toekomst verplicht tot het plaatsen van een asielzoekerscentrum (AZC)  kan men in Park 21 een AZC plaatsen.

Economie

 • Geen belastingverhoging om specifieke lokale projecten mogelijk te maken.
 • Bezuinigen op luxe projecten mag om kleine kernen te steunen.
 • Park 21 is een geldverslindend project en heeft geen toekomst.

Schiphol

 • Schiphol kan niet meer groeien of uitbreiden . Vluchten kunnen vertrekken van andere luchthavens als Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Lelystad.
 • In de randen van de nacht is er het meeste overlast van geluidshinder. Omwonende klagen over slaapstoornissen dus vliegtuigen laten opstijgen of landen in een kleiner deel van de nacht.
 • De gemeente Haarlemmermeer moet proberen aandelen in de luchthaven Schiphol te krijgen om op die manier te zorgen dat de groei van Schiphol beperkt blijft.

Ondernemen

 • Startende ondernemers moeten eenmalig de eerste 3  jaar vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen. De bedragen worden in een fonds gestort en na succes als bonus toegekend.
 • Grote winkelketens mogen niet geweerd worden aan de randen van de dorpen, het zijn publiek trekkers. Kleine winkels kunnen meer kwaliteit en specialiteiten leveren. Die combinatie is goed voor een winkelcentrum.
 • Kleine ondernemers worden benadeeld door de zondag openstelling van winkels, omdat ze dan hogere kosten hebben. Personeel dat op  zondag werkt verdient wel een extra salaris.

Sociaal domein

 • Er wordt reeds veel gedaan voor integratie. De gemeente hoeft niet nog eens extra geld uittrekken om statushouder te helpen met integreren, maar het geld moet wel effectief besteed worden.
 • Mensen met een bijstandsuitkering kunnen verplicht worden om gepast werk te verrichten als tegenprestatie voor de samenleving mits men dit fysiek of mentaal aan kan.
 • Er is te veel verborgen armoede in Haarlemmermeer. Zorg voor een juist aanpak van de oorzaken.
 • De Nederlandse taal is belangrijk en noodzakelijk om goed te integreren. Bij weigering kan korting op de uitkering horen.
 • Eenzaamheid in onze gemeente moet bestreden worden! Oplossing een actieplan voor snellere signalering i.s.m. dorps- & wijkraden/buurthuizen en inwoners. Dit zou bekostigd moeten worden door de gemeente.
 • Iemand die hulp nodig heeft, moet zelf kunnen kiezen door welke zorgverlener hij geholpen wil worden, ook als dat duurder is voor de gemeente. Dat moet dan wel binnen de kaders en regels van de gemeente en kan niet zonder overleg.
 • Mantelzorgers moeten voor zichzelf ondersteuning kunnen aanvragen bij de gemeente als het gaat om respijtzorg (vervanging van mantelzorg) of ondersteuning vanuit Mantelzorg & Meer. Ook als ze zelf niet in Haarlemmermeer wonen, want de persoon voor wie ze mantelzorger zijn woont daar wel. Maar als het gaat om persoonlijke hulp, zorg of begeleiding die de mantelzorger nodig heeft dan is de eigen gemeente aan zet.
 • De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor ouderen om hun woning aan te passen, als zij dit zonder financiële ondersteuning niet kunnen doen en als zij zo langer thuis kunnen blijven wonen.

Verkeer en vervoer

 • Prioriteit  is dat fietspaden worden verbeterd met aandacht voor extra veiligheid voor fietsers
 • Belangrijk is dat de gemeente er voor zorgt dat het openbaar vervoer verbetert. Dit staat los  van  het verhogen van parkeertarieven.
 • Haarlemmermeer moet geen geld steken in meer oplaadpunten voor elektrische auto’s: dan staan er straks files met elektrische auto’s. Het is beter om anders en vernieuwend naar mobiliteit te kijken en oplossingen ook te zoeken in goed openbaar vervoer (ook naar kleinere dorpen) en in fietsverbindingen.
 • De gemeente moet het openbaar vervoer meer zelf gaan organiseren, ook als dat meer geld kost. Dan is er meer grip op buslijnen en haltes. De Vervoersregio Amsterdam heeft weinig aandacht voor de praktijk van het vervoer in kleine kernen.
 • Een uitbreiding van Amsterdamse metroverbindingen (Noord – Zuid Lijn) gaat alleen naar Hoofddorp en biedt bewoners van andere kernen geen voordelen. Hen daaraan mee laten betalen door hogere belastingen is niet wenselijk. Onderzoek alternatieven als Lightrail waar veel meer kernen voordeel van kunnen hebben.
 • Uitbreiden van gratis parkeren in de gemeente is een optie als er blauwe parkeerzones komen.

Veiligheid

 • Meer cameratoezicht, speciaal op gevaarlijke of overlast gevende plaatsen.
 • Geef  BOA’s meer bevoegdheid om op te treden tegen overlast en kleine criminaliteit.
 • Niet meer koffieshops in Haarlemmermeer.
 • Alle kinderen in Nederland moeten de gelegenheid krijgen om goed te leren zwemmen. Schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd.

Cultuur

 • De gemeente moet afzien van de bouw van het kunstwerk Ida. De kosten beslaan het hele budget voor de komende jaren, een groot deel van de inwoners is het daar niet mee eens.
 • Het Fort bij Aalsmeer, waar CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in zit, moet in handen van de gemeente blijven. Het is een plek met betekenis voor veel mensen en historisch erfgoed.
 • Elke basisschoolklas in het openbaar onderwijs moet met subsidie van de gemeente muziekles krijgen.

Financiën

 • Hondenbelasting is een “algemene belasting” deze komt onvoldoende ten goede aan hondeneigenaren.

Werk

 • Discriminatie mag niet! De procedure om anoniem solliciteren is reeds gestopt in andere gemeenten omdat deze niet werkte. Invoeren in onze gemeente is niet nodig.

Participatie

 • Als er vooraf een duidelijke visie is vastgesteld, kunnen bewoners onder duidelijke afspraken een budget krijgen voor bestedingen in hun wijk.

Duurzaamheid

 • Om zwerfafval tegen te gaan is extra controle nodig bij brengparkjes plus een beter toezicht zodat de vervuiler betaalt.
 • Het gescheiden inzamelen van afval gebeurt al . Er komt een nieuw systeem. Hierdoor is een verhoging van een afvalstoffenheffing niet nodig
 • Niet meer extra evenementen in de gemeente Haarlemmermeer die geluidsoverlast veroorzaken.
 • Het Westelijk Havengebied mag NIET!!!uitbreiden. De Houtrakhaven moet groen blijven.
 • Zonnepanelen op daken moet gestimuleerd worden, maar NIET in de vorm van zonneakkers.
 • De gemeente moet slimmer maaien zoals op paden, trottoirs en openbare plekken.
 • Zoek naar actief  betaalbare alternatieven om klimaatneutraal te worden. Gas loos kost veel elektriciteit  – en dit gaat duurder worden.
 • Het loskoppelen van gas is duur. Of subsidie geven een oplossing is, blijft de vraag. Advies is onderzoek naar betere  alternatieven.  Het loskoppelen kost gemiddeld € 25.000,00 per woning.

Organisatie

 • Bij omstreden beslissingen moet de gemeente vroegtijdig in gesprek gaan met veel inwoners en betrokkenen. Een referendum is alleen ja/nee en kan door de gemeente naast zich neer worden gelegd (raadgevend).
 • De gemeente hoeft geen onderzoek te doen naar eventuele misstanden bij de verkoop van grond door de gemeente in de afgelopen tien jaar, er is al veel onderzocht. Maar de gemeente moet nieuwe aanwijzingen en belangrijke feiten serieus onderzoeken zodat de waarheid boven tafel komt.